Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: TETO.nu ApS

Adresse: Brohusgade 17, 2. tv., 2200 København N

CVR-nr.: 32317278

Telefonnummer: 31177225

E-mailadresse: ak@teto.nu

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Mulighed for gennemførelse af tolkelevering.
  • Kvalitetssikring af tolkelevering.
  • Mulighed for at få betaling for gennemførte tolkeleveringer.

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

  • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
  • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
  • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
  • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Kontoret indhenter dit navn, adresse på tolkested, CPR-nummer, mobiltelefonnummer og mailadresse i forbindelse med modtagelse af tolkebevilling og planlægning af tolkeleveringen.

Efterbehandling af tolkeleveringen i TETO.nu’s interne planlægningssystem:

Tolkene noterer sig for al staminfo tilknyttet til dig som tolkebruger og til tolkestedet; tegnnavn, sprogkode, uddannelsestype, parkeringsmuligheder, muligheder for offentlig transport, kantineforhold (hvis relevant), tegnnavne på andre personer (hvis relevant) samt anden nyttig generel info på tolkeopgaven.

Tolkene noterer sig løbende for relevant info på hvad der overordnet er sket på de enkelte tolkeleveringer.

Tolkene noterer sig løbende for de tegn som der aftales at anvende i forbindelse med indholdet på tolkeleveringerne.

Ovenstående oplysninger noteres med det formål at tolkene kan møde velforberedte op til tolkningerne og levere en optimal tolkning.

Kontoret fremsender faktura for tolkeleveringerne til betalende indsats med info i form af dit fulde navn, CPR-nummer, tidspunkt, varighed samt emne for alle tolkeleveringer.

Af ovenstående oplysninger er det kun CPR-nummer og tolkenes registreringer af info på tolkeleveringerne der kan betragtes som personfølsom.

Sker det at der på studiet diskuteres holdningsrelaterede spørgsmål og lign. som tolkene efterfølgende noterer til næste tolks forberedelse, kan det ske at disse info er særligt personfølsomme.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Efiware – Teknisk leverandør af TETO.nu´s planlægningsplatform Tetri.
  • E-conomic – Regnskabsplatform. TETO.nu anvender E-conomic til bogføring og fakturering.
  • Eventuelle underleverandører.

Der er (og vil blive) indgået databehandleraftaler med alle ovenstående. Samtidig får de kun adgang til data som er nødvendig.

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der overføres ikke personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på nødvendigheden og behovet for oplysningerne når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra:

Oplysningerne stammer, udover fra selve tolkebrugeren, fra modtagelse af bevilling fra STUK og tolkenes registrering af info ifm. tolkningerne for tolkebrugeren.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der anvendes ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte os via e-mail: ak@teto.nu.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 25. juni 2020