Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: Tegnsprogstolken.dk Aps

Adresse: Brohusgade 17

CVR-nr.: 36967778

Telefonnummer: 30222522

E-mailadresse: sw@tegnsprogstolken.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi anvender personoplysninger til at sikre vores kunder en smidig og tryg tolkeoplevelse. Det vil sige, at vi lagrer en række oplysninger med det formål, at man vil opleve tolkeskift trygt og sikkert, så man ikke skal bruge sin energi på at sætte den nye tolk ind i tingene. Det skal også gøre dine fremtidige bestillinger mere smidigt, så man ikke kommer med samme oplysninger flere gange.

Vi gemmer kun relevante og brugbare oplysninger som skal gøre vores service sikker og tryg.

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

 • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
 • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v.
 • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
 • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Vi lagrer alle oplysninger som er relevante således vi kan levere en tolkning af høj kvalitet.

Det vil sige, at vi også kan gemme oplysninger om bl.a. strafbare forhold under et retsforløb for at sikre vores kunder et sikkert og trygt tolkeforløb sideløbende med det pågældende retsforløb. Det handler også om retssikkerheden.

Vi gemmer også vores kunders telefonnumre, e-mail, fødselsdagsdatoer, og lignende for at kunne komme i kontakt med dem på den bedst mulige måde. Disse oplysninger bruger vi også som referencer, når vi fakturerer den betalende myndighed for en leveret serviceydelse. Det er påkrævende af de myndigheder, som vi handler med, at vi skal bruge nogle personlige oplysninger som referencer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Den Nationale Tolkemyndighed
 • E-conomic
 • Vores lukkede system Fora
 • Efiware – softwareudvikling af Fora
 • Vores lukkede e-mailsystem
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Berørte jobcentre

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Ikke relevant.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 2 år fra den dag, den pågældende kunde seneste har brugt os. Oplysningerne slettes automatisk ved 2 års inaktivitet af den pågældende kunde af vores system som er indstillet på den måde. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Ikke relevant.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Ikke relevant.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte os via e-mail: sw@tegnsprogstolken.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 5. maj 2020