Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: Småtegn ApS

Adresse: Oldenburg alle 7, 2630 Taastrup

CVR-nr.: 34212902

Telefonnummer: 31187155

E-mailadresse: mail@smaategn.dk 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At kunne dokumentere overfor myndighederne om vi har leveret tolke til vores kunder
 • At kunne oprette opgaverne i vores system, samt at oprette dig som kunde.

(Systemet ligger i en server hvor der skal logges ind med en kode – det vil betyde at uvedkommende ikke kan logge ind).

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

 • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
 • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
 • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
 • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Vi har både almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger. F.eks. Cpr nr., navn, telefon nr, mailadresse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Politi
 • Den nationale tolkemyndighed
 • Andre offentlige myndigheder
 • Databehandler (samarbejdspartnere)

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Ikke relevant.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år eller du ønsker at vi skal slette dine oplysninger.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra:

 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Den Nationale Tolkemyndighed
 • Politi og andre offentlige myndigheder

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for: Vi sletter alle oplysninger om dig, så snart du ønsker det.
Vi indgiver til datatilsynet med det samme hvis der er brud på vores server (hackere, Virus etc.) og giver direkte besked til alle vores kunder.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte os via e-mail: mail@smaategn.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 11. februar 2020