; Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: Signing Matters – Weber Solution

Adresse: Hyacintvej 6, 3060 Espergærde

CVR-nr. 36129786

Telefonnummer: 31258512

E-mailadresse: mws.tolkning@gmail.com

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet er at kunne levere tolkeydelser, samt kunne dokumentere udførelsen af tolkningen. Oplysninger gemmes så længe vi leverer tolk til samme tolkebruger. Samt have mulighed for at opkræve betaling for tolkningerne.  

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

  • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
  • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
  • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
  • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig: navn, fødselsdato/cpr, telefonnummer, mailadresse. Samt oplysninger om uddannelsesstedets navn, adresse og uddannelsesretning.  Oplysningerne genereres fra tolkeportalen og bliver alene opbevaret deri.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Samarbejdspartnere, der indgår i en tolkeleverance til en given uddannelse. 

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Ikke relevant.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer oplysningerne så længe de er nødvendige for at kunne levere tolkning til din uddannelse. Det vil sige når vi ikke længere leverer tolkning og den sidste faktura er betalt eller så længe efter endt uddannelse loven foreskriver det. Tolkebruger kan til enhver tid få oplysningerne ændret, berigtiget eller slettet. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, forkortet STUK og/eller uddannelsessted.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Ikke relevant.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte Signing Matters – Weber Solution via e-mail: mws.tolkning@gmail.com

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 
Sidst opdateret: 4. februar 2020