Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: SIGNboard ApS

Adresse: Gl Køge Landevej 55, 4., 2500 Valby 

CVR-nr.: 33774176

Telefonnummer: 60957645

E-mailadresse: adm@signboard.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Administration af tegnsprogstolkninger for opgaver tildelt via STUK/UVM.

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

  • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
  • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
  • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
  • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, uddannelsesretning relateret til tegnsprogstolkningen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Internt i virksomheden: tolkeadministration, regnskabsafdeling, tegnsprogstolke

Eksternt: eventuelle underleverandører af tegnsprogstolkning på uddannelsen samt til relevante myndigheder i forbindelse med administration og betaling af ydelser vedrørende tegnsprogstolkning.

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kun at opbevare oplysningerne i det tidsrum vi har brug for det, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra: STUK, uddannelsesstedet og dig selv.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering. 

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte os via e-mail: adm@signboard.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Sidst opdateret: 11. februar 2020