Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: Riinette Askgaard

Adresse: Strandvejen 5, 4600 Køge

CVR-nr.: 30966171

Telefonnummer: 51312969

E-mailadresse: tolk@askgaard.org

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis Jobcentre, din kommune eller den Nationale Tolkemyndighed, har udleveret til mig i forbindelse med en tolkebestilling. Det kan også være vi har fået oplysningerne direkte fra dig.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til mine kontraktlige forpligtelser overfor dem, der i sidste ende skal betale for tolkningen.

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne opkræve honorar for udført tolkning og derfor ikke kunne tolke for dig.

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

 • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
 • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
 • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
 • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig. Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail 
 • Journalnummer / ID-nummer
 • Fødselsdato – og nogen steder hele dit CPR nr
 • Adressen på hvor tolkningen har fundet sted
 • Dato og tidspunkt for hvornår jeg har tolket og evt. et emne

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, myndigheder og enkeltpersoner der ikke har noget med enten selve tolkningen eller honorering af tolkningen at gøre.

Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
      Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, myndigheder eller enkeltpersoner, hvis jeg har dit samtykke.

 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på mine instrukser og i overensstemmelse med gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, myndigheder eller enkeltpersoner, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Langt de fleste oplysninger slettes så snart en faktura for udført tolkning er blevet betalt eller senest ved årsskifte. Dog vil visse oplysninger forefindes i en elektronisk udgave i et mit regnskabssystem i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Disse forsøges altid at gøres så anonyme som muligt, men vil typisk være dit navn og dato samt tidspunkt for, hvornår tolkningen har fundet sted.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra:
STUKs bevillingsportal.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Ikke relevant.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte Riinette Askgaard via e-mail: tolk@askgaard.org 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 
Sidst opdateret: 11. februar 2020