Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: Mintolk ved Charlotte Hansen

Adresse: Strandløbervej 10, 2650 Hvidovre

CVR-nr.: 34755035

Telefonnummer: 24216710

E-mailadresse: Charlotte@mintolk.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Formålet med behandlingen af oplysninger om dig er at identificere for hvem og hvor der skal tolkes.

Derudover foretages behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige er pålagt. Det kan f.eks. være information om aflysninger af tolkeopgaver, samt evt. årsagen hertil.

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

  • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
  • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
  • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
  • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Mintolk behandler alene oplysninger om dig, som du har givet til enten Mintolk og de tolke som er tilknyttet din uddannelse eller som du har indsendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det være sig navn, oplysninger om uddannelsen, aflysninger af tolkeopgaver, samt evt. årsagen hertil

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Mintolk kan overføre dine oplysninger til de andre tolke der er tilknyttet din uddannelse, for at sikre en god vidensdeling blandt tolkene. Derudover videregives personoplysninger der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave som den dataansvarlige er pålagt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det være sig oplysninger om aflysninger af tolkeopgaver, samt evt. årsagen hertil.

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Ikke relevant.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at dine personoplysninger gemmes forsvarligt og ifølge gældende lovgivning om persondata. Dine oplysninger gemmes kun så længe, det er nødvendigt (f.eks. opfylde en aftale med dig eller som dokumentation for fakturering ifølge Bogføringsloven)

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra:
Mintolk behandler alene oplysninger om dig, som du har givet til enten Mintolk og de tolke som er tilknyttet din uddannelse eller som du har indsendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Ikke relevant.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte Charlotte Hansen via e-mail: Charlotte@mintolk.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 
Sidst opdateret: 12. maj 2020