; Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: Loholt Tolkning

Adresse: Solsikkevej 34, 4040 Jyllinge

CVR-nr.: 21844098

Telefonnummer: 31164839

E-mailadresse: Tolk@loholt.dk 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vores formål med behandling af dine personoplysninger er udelukkende at sende en velforberedt tolk til dit studie (rette tid og sted og rette sprogkode), samt at fakturere for denne ydelse.

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

  • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
  • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
    Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
  • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger som din studieretning
  • Personfølsomme oplysninger vedr. din sprogkode (så vi kan afstemme vores leverance til dig)
  • Særlige personfølsomme oplysninger: Dit CPR-nr - så længe det fremgår af Tolkeportalens bevillingssystem.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Andre selvstændige tegnsprogstolke, der selv administrerer deres kalender og skal møde velforberedte som tolk på dit studie
(oplysninger der fremgår af fakturaer, samt dit fulde CPR-nr. er undtaget herfra).

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du går på studiet og vi leverer tolk til dig. Herefter slettes de oplysninger der vedrører det, der er relevant for at sende en velforberedt tolk til det rigtige tidspunkt og det rigtige sted på dit studie. Efter endt studieforløb opbevares oplysningerne i op til 45 dage, indtil sidste faktura er genereret og betalt. Oplysningerne på fakturaer vedrørende levering af tolk til dit studie opbevares i aflåst arkivskab i 5 år fra udgangen af vedkommende regnskabsår, jvf. regnskabsloven.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra:
Oplysningerne stammer fra bevillingsbrevet fra STUK via tolkeportalen, samt fra dit studiesteds administration (vedr. tid, sted og undervisningens art)

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Ej Relevant.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte Loholt Tolkning via e-mail: Tolk@loholt.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 
Sidst opdateret: 4. maj 2020