; Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: Kommunikation og Formidling v. Ingelise Isak

Adresse: Mimose Alle 4 8920 Randers NV

CVR-nr.: 27815677

Telefonnummer: 50525363

E-mailadresse: ii@ingeliseisak.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Tolkeadministration
 • Planlægning af tolkning ved studiet
 • Skema, undervisnings og materiale oplysninger
 • Administration af bestilte tolkeopgaver
 • Tolkebooking af tolke
 • Samarbejdet for udførelsen af tolkning mellem tolkebruger, leverandør, tolke , STUK og uddannelsesinstitutionen

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

 • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
 • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
 • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
 • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Vi behandler almindelige personoplysninger

 • Navn, adresse, tlf./mobilnr. e-mailadresse, cpr nr.
 • Studie, studieinformationer,  studiested, fag, emner, undervisningstider, eksamensinformationer
 • Personfølsomme oplysninger –  kommunikationsform samt høre/kommunikationsstatus
 • Tolkning gennemført/ikke gennemført - årsager til aflysninger af tolkeopgaver ifølge reglerne i tolkeportalen ved STUK. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • STUK – Styrelsen for Undervisning og  Kvalitet 
 • SPS-afdelings ansvarlig ved studiet
 • Ansatte ved Kommunikation og Formidling Tolkeleverandør, tolkeadministrator, tolke, revisor, bogholder, Teknik og IT Konsulent, databeskyttelsesansvarlig.

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Ikke relevant.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på 1 år efter afsluttet leverandøraftale når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra:

 • Din studieinstitution SPS vejleder og eller studievejleder, studiesekretær
 • Tolkeportalen ved STUK Informationer dit studie har indgivet til STUK – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Ikke relevant. 

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte Ingelise Isak via e-mail: ii@ingeliseisak.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 11. februar 2020