; Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: CFD Tolkebooking

Adresse: Oktobervej 22A, 2860 Søborg

CVR-nr.: 5528 0312

Telefonnummer: 44391100

E-mailadresse: cfd@cfd.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Formålet med databehandling af kontaktoplysninger på borgere, der modtager tolkebistand fra CFD Tolkebooking, er, at kunne matche tolke, planlægge tolkeskema samt orientere om tildelte tolke.

Formålet med databehandling af cpr.nr. på borgere, der modtager tolkebistand fra CFD Tolkebooking, er, at kunne identificere borgere i forhold til bevillingstilsagn og fakturaudskrivning.

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

  • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
  • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
  • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
  • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Der behandles navn, adresse, mail- og telefonoplysninger. Endvidere behandles CPR-numre.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Offentlige myndigheder, der er betalingsansvarlige for en tolkeopgave.

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år, jf. reglerne i bogføringsloven om opbevaring af fakturaer.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysninger vil hovedsagligt stamme fra den registrerede selv.

Personoplysninger kan også stamme fra en myndighed, der har rekvireret tegnsprogstolk til en tolkebruger hos CFD Tolkebooking.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Ikke relevant.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte CFD Tolkebookings DPO, DPO Anne Vikkelsø, av@cfd.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 
Sidst opdateret: 11. februar 2020