Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige virksomhed

Navn: CBHtolk ved Christina Birch-Hougs

Adresse: Alfred Hansens Have 24, 4300 Holbæk

CVR-nr.: 37254266

Telefonnummer: 28400812

E-mailadresse: cbhtolk@gmail.com

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

For at kunne levere de anmodede tolkeydelser, samt dokumentere udførelsen af tolkningen. Oplysninger gemmes så længe vi leverer tolk til samme borger. Samt have mulighed for at opkræve betaling for tolkeydelser.  

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

  • Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tolkeleverandøren
  • Bekendtgørelse nr. 632 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
  • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
  • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Navn, fødselsdato/cpr, telefonnummer, mailadresser på bruger. Navn og adresse på uddannelsessted adresse, samt uddannelsesretning. Disse oplysninger genereres i tolkeportalen, hvorfra Styrelsen (STUK) fremsender disse til os. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: relevante oplysninger videregives til øvrige samarbejdspartnere, som indgår i en tolkeleverance på en given uddannelse.

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Ikke relevant.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at bruger til en hver tid er berettiget til at få egne oplysninger ændret, berigtiget eller slettet. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Styrelsen (STUK), bruger og uddannelsessted. 

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Ikke relevant.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte CBHtolk ved Christina Birch-Hougs via e-mail: cbhtolk@gmail.com.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 
Sidst opdateret: 7. februar 2020