Hop til indhold
Lyt

Vi er den dataansvarlige myndighed

Navn: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Center for Koncernregnskab, Puljer og SPS
Adresse: Holmens Kanal, 1060 København K.

CVR-nr. 29634750

Hovedtelefonnummer: 3392 5000, telefonnummer til SPS-enheden: 3392 6003.

Hovedpostkasse: stuk@stukuvm.dk, SPS-postkassen: SPS@stukuvm.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af ansøgninger om tilskud til specialpædagogisk støtte
 • Behandling af ansøgninger om tildeling af specialpædagogisk støtte 
 • Klager over afslag på specialpædagogisk støtte
 • Tilsyn med specialpædagogisk støtte
 • Statistiske formål

Hjemmelsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i nedenstående regler:

 • Bekendtgørelse nr. 632 af 21. juni 2019 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand til ungdomsuddannelserne, almene voksenuddannelser og forberedende grunduddannelse m.v. 
 • Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 16. maj 2015. 
 • Bekendtgørelse nr. 819 af 2. juni 2007om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse (SPS-bekendtgørelsen) med senere ændringer.
 • Lov om maritime uddanner, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 8. august 2019
 • Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. bekendtgørelse nr. nr. 816 af 14. august 2019.
 • Lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 14. august 2019

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn 
 • Personnummer
 • Adresse
 • E-boks/e-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Uddannelsessted 
 • Helbredsoplysninger vedrørende din eventuelle funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder 
 • Oplysninger om dine familiære forhold af betydning for vurderingen af, om du har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til/giver følgende aktører adgang til dine oplysninger:

 • Dit uddannelsessted 
 • Dine forældre, hvis de har forældremyndighed over dig eller din eventuelle værge (hvis vedkommende fx kontakter os pr. telefon om din sag) 
 • Visse af styrelsens leverandører af specialpædagogiske ydelser. Dette er relevant i tilfælde, hvor støtten ikke rekvireres af dit uddannelsessted, men direkte af styrelsen. Dette gælder for eksempel ved bevilling og bestilling af it-udstyr. Hvis du tildeles støtte, modtager du et tildelingsbrev i e-Boks, som angiver hvilken leverandør, der skal yde dig støtte.
 • Tolkeportalen under Den Nationale Tolkemyndighed (hvis du er blevet bevilget tegnsprogstolk eller skrivetolk).
 • Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, såfremt du klager over et helt eller delvist afslag på støtte, og styrelsen fastholder sit afslag i sagen. 
 • Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte (SIU), der hoster styrelsens sagsbehandlingssystem (SPS2005).
 • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der (såfremt du har ansøgt om handicaptillæg til din SU) anvender oplysningerne til brug for vurderingen af om du er berettiget hertil. 
 • Styrelsen videregiver desuden efter anmodning oplysninger om specialpædagogisk støtte til elever på højskolerne til Kulturministeriet, som fører tilsyn med området.  
 • Forskere (dog aldrig dit navn, dine øvrige kontaktoplysninger eller dit CPR-nummer). 
 • Rigsrevisionen.
 • Eksterne konsulentfirmaer, som STUK gør brug af (fx konsulentvirksomheder, der bistår STUK med at programmere i SPS2005 og Danmarks Evalueringsinstitut) 

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til tredjelande eller internationale organisationer. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Offentlige myndigheder har, jf. offentlighedslovens § 15 journaliseringspligt. Vi journaliserer derfor alle oplysninger om dig, som vi modtager som led i vores behandling af en sag, i vores sagsbehandlingssystemer. Vores sagsbehandlingssystemer afleveres ca. hver 5 år til Rigsarkivet, som opbevarer dokumenter og oplysninger fra systemerne i henhold til reglerne i arkivlovgivningen. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vores oplysninger om dig stammer fra:

 • Dig, dine forældre eller din værge
 • Dit uddannelsessted
 • CPR-registret 
 • En leverandør (Eksempel: På de videregående uddannelser, sender leverandøren resultatet af din ordblindetest direkte til STUK til brug for behandling af din sag).

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender (med undtagelse af de videregående uddannelser) automatiske afgørelser i forbindelse med førstegangstildeling af SPS til ordblinde ansøgere. Det betyder, at det ikke er en sagsbehandler, men et computersystem, der på baggrund af objektive kriterier, vurderer, om eleven eller kursisten er berettiget til støtte. Ordblinde ansøgere tildeles som følge heraf alene støtte, hvis den pågældende har gennemført styrelsens nationale ordblindetest og i den forbindelse har placeret sig i den røde kategori ’ordblind’. Det er muligt at klage til STUK (og efterfølgende Ankenævnet for Uddannelsesstøtte) over afgørelsen, hvorefter en medarbejder i SPS-enheden vil tage stilling til klagen, herunder eventuelle nye, supplerende oplysninger i sagen. 

Vi anvender ikke profilering. 

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har efter databeskyttelsesordningen ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger om dig, kan du kontakte Undervisningsministeriets DPO, Karsten Vest Nielsen via e-mail: dpo@uvm.dk

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Download teksten Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplysninger om dig i pdf

Sidst opdateret: 28. marts 2022