Hop til indhold
Lyt

Har du brug for SPS?

Her kan du se en video om, hvordan du søger SPS.

Du kan få SPS på en videregående uddannelse, hvis du har behov for støtte for at færdiggøre studiet og har dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være dokumentation fra en læge, der beskriver funktionsnedsættelsen, eller Ordblindetesten, der viser, at du er ordblind.

Møde med den SPS-ansvarlige

Du skal have et møde med den SPS-ansvarlig, hvor I taler om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre studerende. Den SPS-ansvarlige kan fortælle dig om de muligheder for støtte, der hører under SPS-ordningen.

Til samtalen spørger den SPS-ansvarlige dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der bliver stillet til studerende på den uddannelse, du tager.

I skal sammen beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe de vanskeligheder, der kan opstå på uddannelsen på grund af funktionsnedsættelsen.

Inden du taler med den SPS-ansvarlige, kan du derfor tænke over:

  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen
  • hvorfor du tror, at du ikke kan det
  • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne mestre studiehverdagen bedst muligt

Hvem er SPS-ansvarlig?

Det er forskelligt hvem der er ansvarlig for SPS på uddannelsesstederne. Den SPS-ansvarlige kan derfor være en studievejleder, en ansat i et SPS-sekretariat eller noget helt tredje. Du kan finde kontaktoplysninger til de SPS-ansvarlige på dit studiesteds hjemmeside.

Samtalen kan finde sted, inden du starter på studiet

Du kan tage samtalen allerede inden du starter på studiet, hvis du er blevet optaget. Samtalen kan også finde sted, når du har været i gang med studiet et stykke tid, og har fundet ud af, at du har brug for støtte for at kunne gennemføre studiet, eller finder ud af, at dit støttebehov har ændret sig.

Samtalen er med til at afklare præcis hvilke behov du har for støtte, og hvad det betyder for dig i forhold til den uddannelse, du er optaget på eller er i gang med.

Ansøgningsskema og samtykkeblanket

Det er en god idé, at have udfyldt et ansøgningsskema og have det med til første møde med den SPS-ansvarlige.

Hos SPS-vejlederen skal du også udfylde en samtykkeblanket. Det er en fuldmagt, som giver uddannelsesstedet lov til at søge SPS på dine vegne.

Derudover skal du udfylde et ansøgningsskema, som du afleverer på uddannelsesstedet.

Ansøgningsskema (pdf)

Du finder alle blanketter under menupunktet Hurtig adgang til vigtige blanketter på spsu.dk

Dokumentation for din funktionsnedsættelse

Det er en god idé, at sende dokumentationen for funktionsnedsættelsen til den SPS-ansvarlige før samtalen. Dokumentationen kan være et godt udgangspunkt for jeres samtale.

Dokumentationen kan for eksempel være lægelig dokumentation, der beskriver funktionsnedsættelsen eller Ordblindetesten, der viser, at du er ordblind.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har brug for dokumentationen for at kunne imødekomme ansøgningen.

Uddannelsesstedet laver ansøgningen

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning på dine vegne og sender den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen træffer afgørelse i sagen, og du får svar på ansøgningen i din e-Boks.

Når du har fået svar, er det dit ansvar at bede uddannelsesstedet om at anskaffe støtten.

Hvis du får afslag

Får du afslag på din ansøgning, kan du klage over afgørelsen. Klagefristen er fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Du skal sende klagen til styrelsen mærket "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger". Hvis vi beslutter at fastholde afslaget, bliver klagen sendt videre til Ankenævnet for Statens

Uddannelsesstøtteordninger med en udtalelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvis din klage bliver sendt videre til Ankenævnet, modtager du en kvittering direkte fra Ankenævnet vedlagt en kopi af vores udtalelse.

Klagen skal sendes til mailen sps@stukuvm.dk og du kan sende mailen via e-Boks – så er du sikker på, at den bliver sendt som sikker mail.

Sidst opdateret: 13. maj 2020