Hop til indhold
Lyt

Vejen til SPS går via den SPS-ansvarlige på uddannelsesstedet.

Den SPS-ansvarlige taler med eleven om, hvad der er behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Eleven skal have Ordblindetesten med, som viser, at eleven er ordblind.

Hvis eleven ikke er testet med Ordblindetesten, men der er mistanke om at eleven er ordblind, kan den SPS-ansvarlige guide eleven i forhold til at blive testet. 

Behovet for støtte bliver udredt på baggrund af Ordblindetesten. Det er som oftest en læsevejleder på uddannelsesstedet, der står for at teste eleven for ordblindhed, hvis eleven ikke tidligere er testet. 

Det er vigtigt, at eleven søger tidligt. Det betyder, at det er en god idé at kontakte det nye uddannelsessted, så snart eleven er optaget og gøre opmærksom på behovet for støtte, hvis eleven allerede kender til det, før eleven starter på ungdomsuddannelsen.

Dokumentation

Det er en god idé at have den rette dokumentation med første gang, eleven har møde med uddannelsesstedet om SPS.  

For elever med ordblindhed drejer det sig om Undervisningsministeriets Ordblindetest eller anden dokumentation for ordblindhed.

Hvis eleven ikke har dokumentation for ordblindhed, skal uddannelsesstedet hjælpe eleven med at fremskaffe dokumentationen eller sørge for, at eleven bliver testet med Ordblindetesten.

Nedenfor kan du læse om de støtteformer, der gør sig gældende for elever med ordblindhed på ungdomsuddannelser.

Der er flere former for kompenserende læse- og skriveteknologi, som kan hjælpe eleven med at komme igennem sin uddannelse. 

Eleven får typisk bevilget en programpakke til installation på sin egen computer. En programpakke indeholder programmer, der læser tekster op på computeren og hjælper med at stave ved at foreslå ord, når eleven skriver.

Programpakken kan både installeres på PC og Mac-computere. 

Hvis eleven ikke selv har en computer, hvor eleven kan anvende de kompenserende programmer, kan eleven få bevilget en it-startpakke. Det er en bærbar computer, der allerede har hjælpeprogrammerne installeret, når eleven modtager computeren.   

Eleven får 6 timers instruktion, når eleven skal lære at bruge programmerne i programpakken eller it-startpakken. 

Hjælpemidlerne er et udlån

Når eleven får udleveret hjælpemidlerne, skal eleven skrive under på en udlånserklæring. Når eleven afslutter eller afbryder uddannelsen, skal eleven aflevere hjælpemidlerne. 

Eleven modtager et hjemkaldelsesbrev via e-Boks med nærmere information.

Problemer med it-hjælpemidlerne

Hvis it-hjælpemidlerne går i stykker eller ikke fungerer tilfredsstillende, kan eleven kontakte leverandøren af hjælpemidlerne.

Eleven kan have behov for støtte til at arbejde med strategisk læseforståelse, at skrive opgaver og til at forberede sig til eksamen. Hvis det er tilfældet, kan eleven få bevilget studiestøttetimer. 

Studiestøttetimer bliver varetaget af en underviser på uddannelsesstedet, eller af en ekstern støttegiver, der kender indholdet i uddannelsen godt, og som har et godt kendskab til skolen. Det er skolens ansvar at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske støtte.

Eleven mødes med støttegiver en-til-en i 60 minutter. Støttegiveren yder faglig sparring og vejledning, der hjælper med at udvikle strategier, der støtter indlæringen og fastholder faglig viden. 

Studiestøttetimerne skal tilrettelægges, så der arbejdes strategisk. Det vil sige, at eleven ikke alene får redskaber til at løse den konkrete læse- eller skriveopgave, men også får styrket evnen til selvstændig løsning af lignende opgaver i uddannelsesforløbet.

Elementer i studiestøtten

Studiestøttetimer kan for eksempel bruges til: 

  • strategisk arbejde med læseforståelse i forhold til fagtekster (for eksempel at finde nøgleord, aktivere baggrundsviden, med videre) 
  • opgaveskrivning (strukturering af det faglige indhold og bearbejdning af tekstens sproglige udformning) 
  • eksamensforberedelse

Studiestøttetimer kan ikke bruges til at udfylde huller fra tidligere skolegang.

Det betyder, at timerne for eksempel ikke er til specialundervisning eller ekstraundervisning, hvor stof, der indgår i den almindelige undervisning, bliver gentaget eller gennemgået på nye måder.

Studiestøttetimerne må ikke benyttes til oplæsning eller lektiehjælp eller til gennemgang og resumering af tekster, som eleven ikke selv har læst.

Studiestøttetimer må heller ikke bruges til korrekturlæsning.

Studiebøger og andet undervisningsmateriale kan blive produceret i et format, der kan læses op, og det kan andre materialer og opgaver til eksamen også. 

Eksamensmaterialer ligger som regel i et allerede tilgængeligt format på netprøver.dk. 

Hvis de ikke findes på netprøver.dk skal eksamensmaterialerne bestilles hos Nota i et bearbejdet tilgængeligt format.

Hvis eleven er i tvivl, kan eleven kontakte Nota for at få vejledning.

Læs om eksamen på Notas hjemmeside (åbner nyt vindue)

Eksamen skal afspejle studiehverdagen

Eksamen skal afspejle studiehverdagen og de støtteformer, som eleven har modtaget og benyttet sig af til daglig bør derfor være tilgængelig under eksamen.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver som udgangspunkt kun støtte til eksamen til elever, som i forvejen modtager støtte via SPS.

Mundtlige eksamener

Eleven skal trække, men ikke se, spørgsmålet fire uger før eksamen, for at give Nota god tid til at producere eksamensspørgsmålet.

Eleven får ikke at vide, hvad spørgsmålet er, men underviserne har nu mulighed for at sende materialet til Nota.  

Som ved alle andre eksamenstrækninger skal eleven kunne vælge mellem flere spørgsmål, så den opgave, eleven trækker, ikke er bestemt på forhånd. 

Det forudsættes i alle tilfælde, at den eksamensansvarlige opbevarer forsendelser med eksamensopgaver fra Nota uåbnede og i sikker forvaring frem til eksamenstidspunktet.

Studiematerialer på særlige medier

Studiematerialer er studiebøger eller undervisningsmateriale, der er produceret i et format, som kan afspilles via talesyntesen på en computer. 

Nota er leverandør af studiematerialer. De kan også rådgive i forbindelse med leveringsformer og formater og ved bestilling af produktion af nyt materiale.

Eleven skal have en bevilling, før eleven kan få adgang til studiematerialer hos Nota.

Eleven kan bestille studiematerialer på www.nota.dk. 

Sidst opdateret: 22. juni 2020