Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

To rapporter undersøger støttemuligheder på dele af uddannelsesområdet

[17.06.2016]

To rapporter giver overblik over muligheder for og brug af it-støtte og specialpædagogisk støtte på henholdsvis produktionsskoler og voksen- og efteruddannelsesområdet.

Der er forskel på både muligheder for og brugen af specialpædagogisk støtte (SPS) herunder it-støtte på uddannelsesområdet. Mens det på gymnasier og erhvervsskoler er ministeriet, der tildeler specialpædagogisk støtte som for eksempel it-rygsække til ordblinde elever, er det på produktionsskoler og voksen- og efteruddannelsesområdet institutionen selv, der tildeler støtten. To rapporter lavet af Rambøll og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som nu offentliggøres, fortæller, hvordan de dele af uddannelsesområdet bruger specialpædagogisk støtte og it-støtte.

Rambøll har på ministeriets foranledning lavet en kortlægning og analyse af den specialpædagogiske støtte på voksen- og efteruddannelsesområdet for at få overblik over regler og muligheder på området. Undersøgelsen viser, at de eksisterende støttemuligheder hører under en række forskellige lovgivninger særligt på beskæftigelsesområdet, og at uddannelsesinstitutioner har mulighed for at yde støtte, men uden at få statslig kompensation for udgifterne.

Undersøgelsen viser også, at en række borgere i uddannelse ifølge lovgivningen ikke er omfattet af en støtteordning, men er henvist til at trække på institutionernes generelle tilbud. Det gælder dem, der ønsker en VEU-uddannelse, som ikke ligger inden for den pågældendes erhverv, er SU-finansieret eller ikke afvikles i arbejdstiden og betragtes som led i den pågældendes arbejde.

På AMU-området er støttemuligheder ikke indskrevet i lovgivningen, men der er etableret en central forsøgsordning

Undersøgelsen af it-støtte på produktionsskolerne viser, at der er forskel på produktionsskolerne tilgang til elever med læse- og skrivevanskeligheder. Langt de fleste af de 78 skoler, som har medvirket i undersøgelsen, svarer, at undervisningsformen tager udgangspunkt i visuelle materialer og en praksisnær tilgange med mundtlige instruktioner og opdeling af mindre hold, som giver mulighed for individuelle hensyn. Den tilrettelæggelse af undervisningen er med til at sikre, at elever med læse- og skrivevanskeligheder kan løse opgaver uden krav om læsning eller skrivning. Alligevel er stort set alle skoler enige om, at der er behov for læse- og skrivestøtte til de elever, der har læse- og skrivevanskeligheder.

Undersøgelsen viser også, at 0,5 procent af elever på produktionsskolerne har fået tildelt en it-rygsæk, som kan støtte dem i undervisningen. Årsagen til det lave tal kan skyldes, at flere skoler har it-støtteprogrammer med elevlicenser tilgængelige på skolen, som de elever, der har behov for det, kan anvende hjemme og på skolen.

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby har i starten af i år nedsat et ekspertudvalg, som inden årets udgang skal komme med anbefalinger til bedre veje og overgange til ungdomsuddannelser. Ekspertgruppen kigger bredt på hele ungdomsuddannelsesområdet og dermed også produktionsskolerne.

Fakta

  • En tværministeriel arbejdsgruppe, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har deltaget i, har bestilt kortlægning og analyse af specialpædagogisk støtte på voksen- og efteruddannelsesområdet hos Rambøll.
  • VEU-uddannelserne, som Rambøll har set på, omfatter arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), forberedende voksenuddannelse (FVU), almen voksenuddannelse (AV), akademiuddannelser, diplomuddannelser og masteruddannelser.
  • Undersøgelsen af it-støtte til ordblinde på produktionsskoler er foretaget af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Læs rapporterne her:

Kortlægning og analyse af SPS på voksen- og efteruddannelsesområdet

Kortlægning og analyse af SPS på voksen- og efteruddannelsesområdet, forslag og ideer

Undersøgelse af it-støtte til ordblinde på produktionsskoler

Specialpædagogisk støtte (SPS)

  • Specialpædagogisk støtte (SPS) er forskellige former for støtte, som skal kompensere for fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse med henblik på at sidestille eleven eller den studerende med andre.
  • Støtteformerne kan for eksempel være tildeling af it-rygsæk eller andre kompenserende programmer, instruktion i brugen af programmerne, bevilling til produktion af særligt tilrettelagte studiematerialer som kan oplæses på computer, studiestøttetimer, bevilling af tegnsprogstolk, høretekniske hjælpemidler, sekretærhjælp eller ergonomiske hjælpemidler.
  • Ministeriet administrerer centrale ordninger på de frie grundskoler, frie kostskoler, de ordinære ungdomsuddannelser. Ministeret administrerer også specialpædagogisk støtte på de videregående uddannelser for Uddannelses- og Forskningsministeriet.