Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Sådan søger du

Det er altid skolen, der søger om tilskud til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand til elever på frie grundskoler.

Når der søges om tilskud til personlig assistance og hjælpemidler skal skolen oprette en elektronisk ansøgning i fagsystemet SPS2005 og vedhæfte relevant dokumentation.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte (tidligere lærertimer og pædagogisk medhjælp)

Dette tilskud bevilges på baggrund af skolens indberetning af specialundervisningselever pr. 5. september og tilskuddet ydes efter en taxametermodel.  

Personlig assistance (tidligere praktisk medhjælp)

Der er ansøgningsfrist den 1. april for det kommende skoleår.

Hjælpemidler

Der kan søges tilskud til hjælpemidler hele året.

Dokumentation

Ansøgninger om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte:

  • På skolen skal der foreligge en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i skolekommunen om, at elevens støttebehov er på mindst 9 ugentlige undervisningstimer (for de tyske mindretalsskoler kan udtalelsen erstattes af en udtalelse fra DSSV).
  • Skolen skal have udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev.

Der skal udarbejdes en aktuel PPR-udtalelse for hvert skoleår, men der kan henvises til tidligere undersøgelser, tests med videre.

PPR er forpligtet til at yde rådgivning, herunder at lave udtalelser, vederlagsfrit. Det fremgår af § 3 i friskoleloven.

Ansøgninger om tilskud til personlig assistance skal vedhæftes følgende dokumentation:

  • En udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i skolekommunen eller en udtalelse fra en anden faglig sagkyndig person. Det vil typisk være fra hospital eller læge.Udtalelsen fra PPR/anden faglig sagkyndig person skal dokumentere behovet for personlig assistance. Udtalelsen skal så vidt muligt anbefale et passende støttebehov i timer à 60 minutter.
  • En udtalelse fra skolen. Udtalelsen fra skolen skal redegøre nærmere for, hvordan den personlige assistance tænkes anvendt. I udtalelsen skal der også specifikt tages stilling til, hvor mange timer, der søges om tilskud til.

Ansøgninger om hjælpemidler skal vedhæftes følgende dokumentation:

  • En udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i skolekommunen eller en udtalelse fra en anden faglig sagkyndig person. Det vil typisk være fra hospital, læge, hørekonsulent eller synskonsulent.Udtalelsen fra PPR/anden faglig sagkyndig person skal dokumentere og beskrive behovet for hjælpemidler.

Ansøgninger om it-hjælpemidler til ordblinde elever skal vedhæftes følgende dokumentation:

  • En udtalelse fra en læsekonsulent hos pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i skolekommunen. PPR-udtalelsen kan erstattes af Ordblindetesten udviklet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Skolens læsevejleder har mulighed for at teste eleven.